Privacy Policy - Netherlands

I. SAMENVATTING PRIVACYBELEID
In deze Samenvatting van het Privacybeleid ("Samenvatting") wordt toegelicht hoe wij, de verwerkingsverantwoordelijke, Aniplex Inc. (4-5 Rokubancho, Chiyoda-ku, Tokio, 102-8353 Japan) ("Aniplex") en alle rechtspersonen die onder zeggenschap van Aniplex staan (“Wij”, ”Ons" en “Onze”) informatie of gegevens van welke soort dan ook over of met betrekking tot u ("Persoonsgegevens") verzamelen, gebruiken, bekendmaken en/of bewaren in verband met Onze Dienst "Fate/Grand Order (English)", daaronder begrepen de applicatie ("Applicatie") en Onze website https://fate-go.us/ (tezamen: de "Dienst"). In deze Samenvatting worden tevens uw rechten inzake gegevensbescherming beschreven, daaronder begrepen het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen die Wij uitvoeren. Meer informatie over uw rechten en de wijze waarop u die kunt uitoefenen vindt u hieronder in het Volledige Privacybeleid.
1. Reikwijdte van Toepasselijkheid
Deze Samenvatting en het Volledige Privacybeleid zijn op u van toepassing als u gebruik maakt van de Dienst.
2. Verwerking van uw Persoonsgegevens
Wij verzamelen en gebruiken de volgende Persoonsgegevens met betrekking tot uw gebruik van de Dienst:
a. informatie die u aan Ons verstrekt, zoals registratiegegevens, bijv. uw gebruikersnaam.
b. informatie die Wij automatisch verzamelen (voor zover vereist onder voorbehoud van uw toestemming), zoals uw IP-adres of andere identificatoren. Als u Onze Applicatie downloadt en gebruikt via de Play Store, stemt u in met het door ons verzamelen en gebruiken van de Android Advertentie-ID (AAID).
c. informatie die Wij van derden ontvangen, zoals dienstverleners die namens Ons werkzaamheden verrichten, die Ons kunnen voorzien van informatie die noodzakelijk is om uw transactie te valideren.
3. Verwerkingsdoeleinden
Wij verzamelen en gebruiken uw Persoonsgegevens met betrekking tot uw gebruik van de Dienst (tezamen: de "Verzamelde Gegevens") om u functies van de Dienst te kunnen bieden.
4. Rechtsgronden voor Verwerking van de Verzamelde Gegevens
Een van de belangrijkste wettelijke vereisten op het gebied van privacy is dat er voor elke verwerking van Persoonsgegevens een rechtsgrond moet bestaan.
5. Doorgifte en Ontvangers van Gegevens, met inbegrip van Internationale Gegevensdoorgiften
Wij geven uw Persoonsgegevens door aan Onze dienstverleners, derden, in overeenstemming met het toepasselijk recht. Sommige van deze ontvangers zijn gevestigd in rechtsgebieden buiten het VK / de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte (tezamen: de ”EU”), bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, Japan en/of andere rechtsgebieden die mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als het land/de regio waar u woonachtig bent. Indien er geen sprake is van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie (dat momenteel bestaat voor doorgifte naar het Verenigd Koninkrijk) of een gelijkwaardig besluit in het VK, hebben Wij passende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens te allen tijde afdoende worden beschermd (daaronder begrepen de toepasselijke modelcontractbepalingen zoals die door de Europese Commissie zijn verstrekt of een gelijkwaardige reeks bepalingen die door het Information Commissioner's Office in het Verenigd Koninkrijk is gepubliceerd, indien van toepassing).
6. Bewaartermijnen voor en verwijdering van Verzamelde Gegevens
In het algemeen geldt dat Verzamelde Gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld of indien vereist op grond van het toepasselijk recht.
7. Uw wettelijke rechten
Zoals uiteengezet in het toepasselijk recht hebt u bepaalde rechten met betrekking tot de Verwerking van uw Persoonsgegevens, elk volgens de voorwaarden zoals die zijn gedefinieerd in het toepasselijk recht en verder toegelicht in het Volledige Privacybeleid, namelijk het recht om toegang te krijgen tot uw gegevens (daaronder begrepen het recht om een kopie te verkrijgen), om ze te laten corrigeren, wissen of overdragen (overdraagbaarheid van gegevens), alsmede het recht om de verwerking daarvan door Ons te beperken en bezwaar daartegen te maken. In de EU kunt u uw vragen voorleggen via support@fate-go.us.
8. Hoe u Uw Account kunt Verwijderen
U kunt uw account verwijderen door de stappen te volgen zoals uiteengezet in het onderstaande Volledige Privacybeleid.
9. Wijzigingen in dit Privacybeleid
Het is mogelijk dat Wij dit Privacybeleid van tijd tot tijd moeten bijwerken. Wij zullen u via uw account op de hoogte stellen van alle belangrijke wijzigingen in dit Privacybeleid.
10. Contactgegevens en hoe u contact met Ons kunt opnemen
Als u vragen of opmerkingen heeft over dit Privacybeleid dient u eerst contact op te nemen met Aniplex. U kunt contact met Ons opnemen over dit Privacybeleid door Ons te schrijven:
Aniplex Inc.
Adres: 4-5 Rokubancho, Chiyoda-ku, Tokio, 102-8353 Japan
e-mail: support@fate-go.us

Als u woonachtig bent in de EU, kunt u contact met Ons opnemen via Onze vertegenwoordiger in de EU:
Naam: Sony Europe BV
Adres: Taurusavenue 16, 2132LS Hoofddorp
e-mail: privacyoffice.SEU@sony.com
II. VOLLEDIG PRIVACYBELEID
In dit Volledige Privacybeleid wordt toegelicht hoe Wij, de verwerkingsverantwoordelijke, Aniplex Inc. (4-5 Rokubancho, Chiyoda-ku, Tokio, 102-8353 Japan) ("Aniplex") en alle rechtspersonen waarover zeggenschap wordt uitgeoefend (waarbij onder het begrip "zeggenschap" wordt verstaan de directe of indirecte eigendom van ten minste vijftig procent (50%) van de stemgerechtigde aandelen in die onderneming of de bevoegdheid om feitelijke invloed uit te oefenen op de bestuursbesluiten van die entiteit) door Aniplex (daaronder begrepen Aniplex of America Inc., een volledige dochteronderneming van Aniplex Inc.) ("Wij", "Ons" en "Onze") gegevens van welke aard dan ook (zoals uw gebruikersnaam, account-ID, e-mailadres enz.) over of met betrekking tot u verzamelen, gebruiken, bekendmaken en/of bewaren, ook als die informatie op zichzelf niet rechtstreeks tot u herleidbaar is, maar kan worden gebruikt in combinatie met andere informatie die door Ons wordt bewaard ("Persoonsgegevens") in verband met Onze Dienst "Fate/Grand Order (Engish)", inclusief applicatie ("Applicatie") en Onze website https://fate-go.us/, ongeacht of daartoe toegang wordt verkregen via een computer, een mobiel apparaat of andere technologie (tezamen: de “Dienst"). Daarnaast worden uw rechten inzake gegevensbescherming beschreven, daaronder begrepen het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen die Wij uitvoeren.
1. Reikwijdte van Toepasselijkheid
Dit Privacybeleid is op u van toepassing als u gebruik maakt van de Dienst.
2. Verwerking van uw Persoonsgegevens
Wij verwerken de volgende Persoonsgegevens met betrekking tot uw gebruik van de Dienst (tezamen: de "Verzamelde Gegevens"):
a. Persoonsgegevens die u aan Ons verstrekt:
 • Contactgegevens zoals e-mailadres;
 • Unieke identificatoren zoals het land/de regio waar u woonachtig bent, geboortedatum, gebruikersnaam, account-ID;
 • Voorkeuren en andere informatie zoals favoriete karakter(s). Een gebruikersnaam en een account-ID zijn noodzakelijk voor het gebruik van de Dienst. Indien u ervoor kiest om noodzakelijke informatie niet te verstrekken, is het mogelijk dat u geen toegang kunt krijgen tot of kunt deelnemen aan (enig deel van) de Dienst of een bepaalde functie die Wij aanbieden.
b. Persoonsgegevens die Wij verzamelen met behulp van technische middelen:

Naast alle informatie die u vrijwillig aan de Dienst verstrekt telkens wanneer u de Dienst gebruikt of bezoekt of daarmee contact hebt, kunnen Wij, evenals externe analyseproviders of andere dienstverleners (onder voorbehoud van uw toestemming indien nodig op grond van het toepasselijk recht) gebruikmaken van verschillende technologieën die automatisch of passief informatie verzamelen over de manier waarop de Dienst wordt geopend en gebruikt, daaronder begrepen doch niet beperkt tot uw domeinnaam, internetprovider, netwerktype, browsertype en -versie, besturingssysteem, taalinstellingen, apparaatmodel, apparaatstatus (versnellingsmeter, gyro, batterij, licht), informatie over de applicatie. SDK-versie, installatie en gebruik van de Applicatie, actie binnen de Applicatie, crashrapport en foutenrapport, de getoonde of aangeklikte pagina en advertentie, de tijd die u op de Dienst doorbrengt en de daaraan voorafgaand bekeken pagina, die als Persoonsgegevens kunnen worden aangemerkt ("Gebruiksinformatie"). We kunnen ook automatisch (indien vereist, onder voorbehoud van uw toestemming) uw IP-adres of andere unieke identificatiegegevens verzamelen, zoals identificatoren voor advertenties (IDFA/AAID), IDFV, ANDROID ID en push notificatie token (tezamen: "Apparaatidentificatoren") voor de computer, het mobiele apparaat, de technologie of een ander apparaat (tezamen: "Apparaten") waarvan u gebruikmaakt om toegang te krijgen tot de Dienst. Een Apparaatidentificator is een nummer dat automatisch aan uw Apparaat wordt toegewezen wanneer u zich toegang verschaft tot een medium of de servers daarvan en Onze computers identificeren uw Apparaat aan de hand van de Apparaatidentificator daarvan. Als u Onze Applicatie downloadt en gebruikt via de Play Store, stemt u in met het door ons verzamelen en gebruiken van de Android Advertentie-ID (AAID). Sommige aanbieders van mobiele diensten kunnen Ons of Onze externe dienstverleners ook informatie verstrekken over de fysieke locatie van het Apparaat dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de Dienst. De technologieën die in de Dienst worden gebruikt om Gebruiksinformatie te verzamelen, waaronder Apparaatidentificatoren, omvatten:
 • Cookies, die html-bestanden, Flash-bestanden of andere technologieën kunnen zijn, zijn kleine tekstbestanden die gebruikersvoorkeuren en -activiteiten helpen opslaan ("Cookies"). Een Cookie wordt op een Apparaat geplaatst wanneer dat Apparaat wordt gebruikt om toegang te verkrijgen tot de Dienst of om deze te bezoeken. Cookies kunnen worden gebruikt voor doeleinden zoals het onthouden van u en uw voorkeuren, het bijhouden van uw bezoeken aan de Dienst en het leveren van maatwerk voor uw ervaring met de Dienst. U kunt uw browser of Apparaat zo instellen dat het gebruik van bepaalde cookies wordt geblokkeerd. U kunt ook gebruik maken van Onze cookie-toestemmingstool om uw keuzes te wijzigen; deze is te vinden op https://fate-go.us/. Wij maken u er echter op attent dat, als u ervoor kiest cookies op uw Apparaat uit te schakelen, sommige functies van de Dienst en Ons online aanbod mogelijk niet goed functioneren.
 • Webbeacons, ook wel beeldtags, pixeltags, clear GIFS of web bugs genoemd, zijn kleine stukjes code die worden gebruikt om advertentiegegevens te verzamelen, zoals het tellen van het aantal keren dat een pagina wordt bekeken, het aantal keren dat een actie wordt bekeken of het aantal reacties op een advertentie (“Webbeacons"). Webbeacons of vergelijkbare technologieën kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt, daaronder begrepen doch niet beperkt tot het tellen van het aantal bezoekers van de Dienst, het bijhouden hoe gebruikers binnen de Dienst navigeren, het tellen van het aantal verzonden e-mails dat daadwerkelijk is geopend of het vaststellen of verzonden content daadwerkelijk is bekeken.
 • Embedded Scripts: Een embedded script is programmeercode die bedoeld is om informatie te verzamelen over uw interacties met de Dienst, zoals de links waarop u klikt. De code wordt tijdelijk op uw Apparaat gedownload vanaf Onze server of die van een externe dienstverlener, is alleen actief wanneer u verbonden bent met de Dienst en wordt daarna gedeactiveerd of verwijderd.
 • Diensten voor Advertenties Tonen en Verkeersmeting
  Wij hebben technologie in licentie om advertenties te tonen op de Dienst en binnen haar filmpjes en andere content, aangezien deze content over het hele internet te zien is. Daarnaast kunnen Wij gebruikmaken van externe netwerkadverteerders om advertenties te tonen op de Dienst en van externe aanbieders van analysediensten (zoals Google Analytics https://www.google.com/policies/privacy/partners/) om informatie te evalueren en Ons die te verstrekken over het gebruik van de Dienst en het bekijken van Onze content. Wij delen de informatie die u aan Ons verstrekt, zoals uw naam en/of e-mailadres niet met deze derden, maar advertentienetwerkproviders, de adverteerders, de sponsors en/of analytics-dienstverleners kunnen vanaf de Dienst hun eigen cookies, webbeacons en embedded scripts op uw Apparaat instellen en inzien. Deze cookies, webbeacons en embedded scripts kunnen in de loop der tijd persoonsgegevens en andere informatie verzamelen over uw gebruik van de Dienst en andere websites of applicaties van derden of anderszins informatie over u verzamelen of daartoe toegang hebben, daaronder begrepen Gebruiksinformatie. Cookies en webbeacons, waaronder die van externe netwerkadverteerders kunnen onder meer worden gebruikt om gerichte advertenties te tonen, om te voorkomen dat u te vaak dezelfde advertenties ziet, of om onderzoek te doen naar het nut van bepaalde advertenties voor u.

Wij maken u erop attent dat derden in de loop van de tijd en op verschillende websites persoonsgegevens kunnen verzamelen over uw online activiteiten wanneer u de Dienst of andere online websites en diensten bezoekt of gebruikt. Zo kunnen met de embedded content of plug-ins van derden op de Dienst, zoals tools voor het delen op sociale media, de beheerders daarvan zien dat u de Dienst hebt bezocht of hebt gebruikt, en kunnen zij deze informatie combineren met andere, identificeerbare informatie die zij hebben verzameld over uw bezoeken aan andere websites of online diensten. Het is mogelijk dat die derden omgaan met die informatie en andere informatie die zij rechtstreeks verzamelen via hun content en plug-ins, op grond van hun eigen privacybeleid.
Online Tracking. Sommige webbrowsers bevatten een functie "Do Not Track" die aan websites die u bezoekt doorgeeft dat u niet wilt dat uw online activiteit wordt gevolgd. De wijze waarop browsers het Do Not Track-signaal doorgeven is nog niet uniform. Om die reden reageert de Dienst niet op dergelijke signalen, behalve waar dat wettelijk verplicht is.
Cookie Management-tool. U kunt Ons al dan niet toestaan om Cookies en vergelijkbare technologieën te plaatsen en te gebruiken door uw voorkeur in het Cookievoorkeurcentrum in te stellen.
c. Persoonsgegevens die Wij van Derden Ontvangen

(1) Transacties:
U kunt via de Dienst bepaalde artikelen kopen. Dit Privacybeleid is van toepassing op alle Persoonsgegevens die u verstrekt in verband met dergelijke aankopen. In sommige gevallen is het mogelijk dat u naar een site van een derde wordt doorgeleid om uw transactie te starten. Die websites van derden zullen duidelijk worden aangegeven en bevatten een link naar hun eigen privacybeleid, zodat u weet welke onderneming uw persoonsgegevens verzamelt. Wij ontvangen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om Ons in staat te stellen om eventuele aankopen die u doet te kunnen uitvoeren. U wordt verwezen naar die beleidsdocumenten voor alle privacy-gerelateerde kwesties met betrekking tot uw aankoop bij hen.

(2) Gegevens van Derden met wie Wij samenwerken:
Wij kunnen Persoonsgegevens over u ontvangen van Onze externe partners. Daarnaast kan de desbetreffende dienstverlener, indien u een andere dienst gebruikt en u ervoor kiest om informatie van Ons te ontvangen, uw e-mailadres en andere Persoonsgegevens aan Ons doorsturen, zodat Wij op verzoek contact met u kunnen opnemen. Wij kunnen de Persoonsgegevens die Wij van u hebben verzameld ook aanvullen met externe gegevens van derden om u beter van dienst te kunnen zijn, Onze content op u af te stemmen en u mogelijkheden te bieden om producten, content of diensten te kopen waarvan Wij menen dat deze voor u interessant kunnen zijn. Wij kunnen de Persoonsgegevens die Wij van deze derden ontvangen combineren met de Persoonsgegevens die Wij rechtstreeks van u hebben verzameld. In dat geval zullen Wij dit Privacybeleid toepassen op alle Persoonsgegevens die Wij ontvangen, tenzij Wij anders hebben meegedeeld.

(3) Social Media Applicaties:
Functionaliteit op de Dienst kan interactie tussen de Dienst en media van derden, zoals Facebook en Twitter, mogelijk maken. Die functionaliteit maakt het voor u mogelijk om een product of online content te "liken", content met andere media te "delen" en anderszins de Dienst te koppelen aan een ander medium van derden. Als u ervoor kiest om content te "liken" of "delen" of anderszins informatie vanaf of via de Dienst te plaatsen op een medium van derden, kan die informatie openbaar worden en kan het medium van derden toegang hebben tot uw Persoonsgegevens en informatie over uw gebruik van de Dienst. U kunt er ook voor kiezen om deel te nemen aan een applicatie of functie van derden (zoals Facebook-applicaties of een vergelijkbare applicatie of functie op een medium van derden, of anderszins de Dienst te koppelen aan een ander medium), waarmee u Ons toestaat uw Persoonsgegevens te verzamelen (of die derde toestaat deze te delen). Wanneer u ervoor kiest om deel te nemen, kunt u ervoor kiezen om uw activiteit op de Dienst te koppelen aan dat medium van derden, dat vervolgens informatie kan verzamelen over uw bezoeken aan de Dienst en die activiteit op verzoek kan publiceren op uw "profiel" of een soortgelijke functie bij die derde (bijvoorbeeld als u ervoor kiest om content die u op een van de onderdelen van de Dienst vindt te delen met uw "connecties" op het medium van die derde). Op de Persoonsgegevens die Wij verzamelen is dit Privacybeleid van toepassing. Op de door de derde verzamelde en opgeslagen Persoonsgegevens blijven echter de privacypraktijken van die derde, daaronder begrepen de vraag of die derde informatie met Ons of met andere derden blijft delen, de soorten informatie die worden gedeeld en uw keuzes met betrekking tot wat voor anderen zichtbaar is op het medium van die derde. De derde partij kan u toestaan om een applicatie of functie te verwijderen, in welk geval Wij geen Persoonsgegevens meer over u verzamelen via die applicatie of functie, maar Wij kunnen de eerder verzamelde Persoonsgegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid bewaren.
3. Verwerkingsdoeleinden
Wij gebruiken de Verzamelde Gegevens voor de volgende doeleinden:
a. Het Aanmaken van een Account: Wij gebruiken uw gebruikersgegevens om uw account aan te maken waarmee u zich kunt aanmelden voor de Dienst en andere daarmee samenhangende diensten;
b. Dienstverlening: Wij gebruiken de Verzamelde Gegevens om functies van de Dienst te beheren, te onderhouden, te verbeteren en aan te bieden, waaronder het verwerken van uw registratie, uw geplaatste bestellingen en uw betalingen;
c. Communicatie: Wij gebruiken de Verzamelde Gegevens om met u te communiceren over de Dienst voor administratieve en informatieve doeleinden. Voorbeelden van deze communicatie zijn reacties op uw vragen of verzoeken, communicatie met betrekking tot klantenondersteuning en wijzigingen in Onze algemene voorwaarden of Ons beleid.
d. Gebruikerservaring: Wij gebruiken de Verzamelde Gegevens om uw ervaring met de Dienst te personaliseren door u te voorzien van informatie op maat over producten, content en diensten, alsmede aanbevelingen, advertenties, promotieacties of aanbiedingen die voor u interessant kunnen zijn;
e. Verbetering en Ontwikkeling van de Dienst: Wij gebruiken de Verzamelde Gegevens om Onze diensten, daaronder begrepen de Dienst, te optimaliseren en te verbeteren en nieuwe producten, content, diensten en functies te ontwikkelen door de trends en voorkeuren van Onze gebruikers te analyseren en inzicht daarin te verkrijgen;
f. Naleving van Wetgeving: Wij gebruiken de Verzamelde Gegevens om ervoor te zorgen dat Ons interne beleid, Onze overeenkomsten met Onze belanghebbenden, toepasselijke wet- en regelgeving, gerechtelijke bevelen en overheids- en rechtshandhavingsverzoeken worden nageleefd. Wij gebruiken de Verzamelde Gegevens ook om Onze wettelijke rechten of de voorwaarden van een Onze diensten te handhaven of te verdedigen, of om uw Persoonsgegevens te bewaren en op te slaan om te voldoen aan specifieke wettelijke bewaarplichten, controles door toezichthouders en andere administratieve doeleinden (bijvoorbeeld om te voldoen aan de interne en externe auditvoorschriften).
g. Fraudepreventie en -onderzoek: Wij zullen de Verzamelde Gegevens gebruiken om te voldoen aan de verplichtingen op het gebied van bewaking, preventie, opsporing en onderzoek, wetgeving inzake de opsporing en melding van onrechtmatige en illegale activiteiten, daaronder begrepen fraude en witwaspraktijken, en verplichtingen op het gebied van financiële verslaggeving.
h. Beveiliging: Wij zullen de Verzamelde Gegevens gebruiken om de integriteit en de beveiliging van Onze websites, content en diensten te handhaven en veiligheidsbedreigingen, fraude of andere criminele of kwaadwillige activiteiten die uw apparaten in gevaar kunnen brengen te voorkomen en op te sporen.
i. Overige: Op elke andere wijze, met uw toestemming of voor zover toegestaan op grond van het toepasselijk recht.
4. Rechtsgronden voor de Verwerking van uw Persoonsgegevens
In het kader van dit Privacybeleid wordt onder "EU" mede begrepen het Verenigd Koninkrijk en, waar van toepassing, Zwitserland. Wij baseren Ons op de volgende rechtsgronden voor de verwerking van de Verzamelde Gegevens:
a. Uitvoering van de Overeenkomst, Art. 6 (1)(b) AVG: Wij gebruiken de Verzamelde Gegevens om u de Dienst te kunnen bieden. Zo gebruiken Wij uw accountgegevens om uw identiteit te verifiëren, u toegang te bieden tot de Dienst, met u te communiceren over uw gebruik van de Dienst of u op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen in de Dienst. Dit gebruik is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Ons.
b. Gerechtvaardigd belang, Art. 6 (1)(f) AVG: Wij of een derde hebben een gerechtvaardigd belang bij het gebruik van de Verzamelde Gegevens. In het bijzonder hebben Wij een gerechtvaardigd belang bij het gebruik van de Verzamelde Gegevens om Onze producten, content en diensten te verbeteren en te ontwikkelen, om uw ervaring met de Dienst te personaliseren en om u te voorzien van informatie op maat over producten, content en diensten, en de veiligheid, beveiliging en werking van de Dienst te verbeteren. Wanneer Wij de Verzamelde Gegevens verwerken voor Onze gerechtvaardigde belangen, zorgen Wij ervoor dat Wij de mogelijke gevolgen voor u, en uw belangen, rechten en vrijheid krachtens de toepasselijke wetgeving, in overweging nemen en afwegen. Wij zullen de Verzamelde Gegevens niet gebruiken voor enige verwerking waarbij de gevolgen voor u zwaarder wegen dan Onze belangen, behoudens met uw toestemming voor Onze verwerking of voor zover Wij daartoe anderszins wettelijk verplicht zijn. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingsactiviteiten die zijn gebaseerd op Onze gerechtvaardigde belangen, zoals hierna onder 8 is aangegeven. Voor wat betreft cookies en soortgelijke technologieën zoals gedefinieerd in het artikel (Persoonsgegevens die Wij verzamelen met behulp van technische middelen): Het plaatsen en vervolgens verwerken van strikt noodzakelijke cookies (d.w.z. cookies die technisch noodzakelijk zijn voor het functioneren en het beheer van de website, de Dienst of de Applicatie) is gebaseerd op Ons gerechtvaardigd belang of geschiedt om u een uitdrukkelijk aangevraagde telemediadienst te bieden. Ons gerechtvaardigd belang is om u een technisch geoptimaliseerde, gebruikersvriendelijke en passende website, Dienst of Applicatie te kunnen bieden.
c. Wettelijke verplichting, Art. 6 (1)(c) AVG: Wij hebben een wettelijke verplichting op grond van de wetgeving van de EU en/of lidstaten om de Verzamelde Gegevens te gebruiken, zoals de verplichting tot monitoring, voorkoming, opsporing en onderzoek van onrechtmatige en illegale activiteiten, waaronder fraude en witwaspraktijken, en de verplichting tot financiële verslaggeving.
d. Toestemming, Art. 6 (1)(a) AVG: Als u uw voorafgaande toestemming heeft gegeven, kunnen Wij u per e-mail of anderszins langs elektronische weg informatie sturen over Onze producten, content en diensten, of andere promotieacties, enz. Voor wat betreft het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën zoals gedefinieerd in het artikel (Persoonsgegevens die Wij verzamelen met behulp van technische middelen): Wij gebruiken andere cookies en soortgelijke technologieën die niet strikt noodzakelijk zijn uitsluitend met uw toestemming. Als u Onze Applicatie downloadt en gebruikt via de Play Store, stemt u in met het door ons verzamelen en gebruiken van de Android Advertentie-ID (AAID). Wanneer Onze verwerking berust op uw toestemming, hebt u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken, zoals hierna onder 8 wordt aangegeven. U kunt ook gebruikmaken van Onze cookie-toestemmingstool om uw cookiekeuzes te wijzigen. Deze is te vinden op https://fate-go.us/. Wanneer u Ons bijvoorbeeld toestemming geeft voor het plaatsen van cookies en voor het gebruik van soortgelijke technologieën, kunt u zich afmelden voor dat materiaal in overeenstemming met de aanwijzingen in Onze communicatie.
Onderstaande tabel bevat een samenvatting van de Persoonsgegevens die worden verwerkt voor de respectieve doeleinden, alsmede de bijbehorende rechtsgrond.
VerwerkingsdoeleindenBetrokken Verzamelde GegevensRechtsgrond
Het aanmaken van een Accountregistratiegegevens (gebruikersnaam, account-ID, toestemming)Uitvoering overeenkomst
Dienstverleningregistratiegegevens (gebruikersnaam, account-ID), IP-adres, andere Apparaat-identificatorenUitvoering overeenkomst
Communicatiegebruikersnaam, e-mailadres, geboortedatumToestemming
GebruikerservaringGebruiksgegevens, IP-adres, andere Apparaat-identificatoren, cookieGerechtvaardigd belang en waar nodig toestemming
Verbetering en ontwikkeling van de DienstGebruiksgegevens, IP-adres, andere Apparaat-identificatoren, cookieGerechtvaardigd belang en waar nodig toestemming
Naleving van wetgevingregistratiegegevens, gebruiksgegevens, IP-adres, andere Apparaat-identificatorenNaleving van wetgeving
Fraudepreventie en -onderzoekregistratiegegevens, gebruiksgegevens, IP-adres, andere Apparaat-identificatorenGerechtvaardigd belang en naleving van wetgeving
Beveiligingregistratiegegevens, gebruiksgegevens, IP-adres, andere Apparaat-identificatorenGerechtvaardigd belang
Overigen.v.t.Toestemming


5. Gegevensdoorgiften en ontvangers en rechtsgrond voor dergelijke doorgiften
Wij stellen de Verzamelde Gegevens aan derden ter beschikking als volgt:
a. (Externe) dienstverleners
Wij kunnen gebruikmaken van dienstverleners voor de verwerking van de Verzamelde Gegevens. Sommige van hen zijn interne (d.w.z. onderdeel van Aniplex), andere externe dienstverleners (derden). In elk geval worden de dienstverleners ingeschakeld voor het verrichten van de in dit Privacybeleid beschreven activiteiten (zoals klantenservice, verkeersmeting, etc.). Sommige dienstverleners treden namens Ons op als gegevensverwerker in overeenstemming met Art. 28 AVG. Wij kunnen gegevens echter ook doorgeven aan andere externe dienstverleners die optreden als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke (zoals advocaten, administrateurs, accountants, etc.) in overeenstemming met het toepasselijk recht op grond van de AVG.
b. Overgang van onderneming
Indien Wij Onze onderneming geheel of gedeeltelijk verkopen of overdragen, kunnen de Verzamelde Gegevens in het kader van de transactie door Ons worden doorgegeven aan de kopende of verkrijgende entiteit. Wij zullen de vertrouwelijkheid van de Verzamelde Gegevens blijven waarborgen voordat een dergelijke transactie plaatsvindt en zullen na die transactie de Verzamelde Gegevens zo snel als in redelijkheid mogelijk is na een dergelijke transactie verwijderen. Voor zover Wij Verzamelde Gegevens voor dergelijke doeleinden doorgeven, vindt die doorgifte plaats in overeenstemming met de AVG.
c. Naleving en handhaving
Wij zullen Verzamelde Gegevens bewaren, gebruiken en/of bekendmaken voor zover dat is vereist of toegestaan op grond van wet- en regelgeving of bevel, daaronder begrepen aan de politie of andere bevoegde autoriteiten, voor het onderzoeken van klachten die door of tegen u worden ingesteld, of om Onszelf of anderen te beschermen of te verdedigen tegen illegale, criminele of schadelijke activiteiten.
6. Internationale doorgifte van de Verzamelde Gegevens
Verzamelde Gegevens worden verwerkt, opgeslagen en doorgegeven voor de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden vanuit het land/de regio waar u woonachtig bent naar verschillende landen/regio's buiten het land/de regio waar u woonachtig bent, waaronder Japan en de VS. Verzamelde Gegevens worden verwerkt door medewerkers die werkzaam zijn buiten het land/de regio waar u woonachtig bent en die voor Ons of voor een van Onze dienstverleners werken; die Verzamelde Gegevens kunnen worden bekendgemaakt aan die medewerkers in die landen/regio's. Wij nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat alle doorgiften van de Verzamelde Gegevens vanuit het Verenigd Koninkrijk/de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte (tezamen: de "EU") naar landen/regio's buiten het VK/de EU voldoen aan de voorschriften op grond van de toepasselijke Britse/EU-wetgeving inzake gegevensbescherming en om ervoor te zorgen dat passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen worden gehanteerd om Persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, onopzettelijk verlies of wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang, en tegen alle andere onrechtmatige vormen van verwerking. Indien informatie buiten het VK/de EU wordt doorgegeven, en indien die informatie wordt doorgegeven aan een belanghebbende of leverancier in een land/regio waarvoor geen adequaatheidsbesluit geldt van het VK/de Europese Commissie (d.w.z. een land/regio waar niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming wordt geboden als in het land/de regio waar u woonachtig bent), worden gegevens adequaat beschermd door middel van door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen (die op te vragen zijn via de contactgegevens zoals hierna onder 11 vermeld), of de Bindende Bedrijfsvoorschriften van een Verwerker van een leverancier. Voor elke verdere doorgifte gelden de toepasselijke vereisten voor verdere doorgifte zoals voorgeschreven op grond van het toepasselijk recht. Dit kan echter gevolgen hebben voor uw rechten als betrokkene in uw lokale rechtsgebied alsmede in de betrokken buitenlandse rechtsgebieden. Het is mogelijk dat die buitenlandse rechtsgebieden uw Persoonsgegevens ook weer moeten doorgeven aan een derde, bijvoorbeeld een buitenlandse autoriteit. Voor vragen of kwesties met betrekking tot Onze regelingen voor gegevensdoorgifte kunt u contact met Ons opnemen (zie hierna onder 11).
7. Bewaartermijnen voor en verwijdering van Verzamelde Gegevens
Wij bewaren de Verzamelde Gegevens slechts totdat u uw account verwijdert of u uw account langere tijd niet gebruikt, of om anderszins te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de bewaarplicht voor bepaalde soorten informatie. Wij maken u erop attent dat Wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde informatie te bewaren. Wij bewaren de Verzamelde Gegevens in beginsel slechts voor zo lang als dat vereist of toegestaan is op grond van het toepasselijk recht, in het bijzonder voor zolang als de Verzamelde Gegevens nodig kunnen zijn om te voldoen aan of verweer te voeren tegen vorderingen die nog niet zijn verjaard. Indien Wij de Verzamelde Gegevens niet langer nodig hebben, worden deze vernietigd of geanonimiseerd in overeenstemming met Ons beleid.
8. Uw wettelijke rechten
Met inachtneming van de voorwaarden zoals uiteengezet op grond van het toepasselijk recht (d.w.z. de AVG), heb u de volgende rechten:
a. Recht van inzage: U hebt het recht om van Ons uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van u betreffende Persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage in de Persoonsgegevens te verzoeken. De informatie ter inzage omvat onder meer de verwerkingsdoeleinden, de betrokken categorieën van Persoonsgegevens en de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de Persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt.
b. U hebt recht op een kopie van de Persoonsgegevens die worden verwerkt. Voor door u opgevraagde extra kopieën kunnen Wij een redelijke vergoeding in rekening brengen op basis van administratiekosten.
c. Recht op rectificatie: U hebt het recht om van Ons rectificatie van u betreffende onjuiste Persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking hebt u het recht vervollediging van onvolledige Persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.
d. Recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid): U hebt het recht Ons te vragen uw Persoonsgegevens te wissen.
e. Recht op beperking van de verwerking: U hebt het recht om beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens te verzoeken. In dat geval zullen de betrokken gegevens worden gemarkeerd en mogen deze alleen door Ons worden verwerkt voor bepaalde doeleinden.
f. Recht op overdraagbaarheid van gegevens: U hebt het recht om de u betreffende Persoonsgegevens die u Ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en u hebt het recht om die Persoonsgegevens aan een andere entiteit over te dragen, zonder daarbij door Ons te worden gehinderd.
g. Recht van bezwaar:
U hebt te allen tijde het recht om op grond van uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen het door Ons verwerken van uw Persoonsgegevens en Wij kunnen worden verplicht om de verwerking van uw Persoonsgegevens te staken. Indien u recht van bezwaar hebt en u dat recht uitoefent, worden uw Persoonsgegevens niet langer door Ons verwerkt voor de betrokken doeleinden. Aan het uitoefenen van dit recht zijn geen kosten verbonden. Het is mogelijk dat u geen dergelijk recht van bezwaar hebt, in het bijzonder indien de verwerking van uw Persoonsgegevens noodzakelijk is om maatregelen te nemen voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst of om een reeds gesloten overeenkomst uit te voeren.
h. Recht op intrekking van toestemming: Indien Onze verwerking berust op uw toestemming, kunt u uw toestemming te allen tijde zonder opgaaf van reden intrekken voor de toekomst. Tot die tijd verwerken Wij uw Persoonsgegevens rechtmatig.
Wij maken u erop attent dat voornoemde rechten kunnen worden beperkt op grond van de toepasselijke nationale wetgeving inzake gegevensbescherming. Voor al uw vragen kunt u terecht bij support@fate-go.us. In geval van klachten hebt u daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, met name in de EU-lidstaat waar u uw gewone verblijfplaats hebt of waar de vermeende overtreding van de AVG heeft plaatsgevonden.
9. Hoe u uw Account kunt Verwijderen
U kunt uw account verwijderen door de volgende procedure te doorlopen:
a. U dient een wachtwoord te verkrijgen om uw account op de Applicatie te verwijderen. Ga naar "My Room", klik op "Help" en klik vervolgens op “Delete Your Account".
b. U dient Aniplex te e-mailen met het verzoek om uw account te verwijderen in overeenstemming met de aanwijzingen in de Applicatie. In uw e-mail dient u het volgende te vermelden: (i) Gebruikers-ID, (ii) gebruikersnaam, (iii) het wachtwoord voor het verwijderen van uw account en (iv) alle overige informatie waarom Aniplex vraagt.
c. Aniplex zal uw verzoek beoordelen en verifiëren door de aangeleverde informatie te vergelijken met de informatie die Aniplex onder zich heeft. Zodra de verificatie is voltooid, wordt uw account verwijderd.
10. Wijzigingen in dit Privacybeleid
Door gebruik te maken van de Dienst gaat u akkoord met het bepaalde in dit Privacybeleid. Wij kunnen dit Privacybeleid te allen tijde wijzigen. Om die reden raden Wij u aan deze pagina regelmatig te bekijken voor de meest recente informatie over Onze privacypraktijken. Indien Wij een wezenlijke wijziging aanbrengen in de manier waarop Wij uw Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en/of delen, sturen Wij een e-mail aan gebruikers die een e-mailadres hebben verstrekt of plaatsen Wij een mededeling op de Dienst voordat de wijziging ingaat. Indien u gebruik blijft maken van de Dienst nadat een herziene versie van dit Privacybeleid is geplaatst, betekent dat dat u akkoord gaat met het bepaalde in dat herziene Privacybeleid.
11. Vragen over dit Privacybeleid
Als u vragen of opmerkingen heeft over dit Privacybeleid dient u eerst contact op te nemen met Aniplex. U kunt contact met Ons opnemen over dit Privacybeleid door Ons te schrijven:
Aniplex Inc.
Adres: 4-5 Rokubancho, Chiyoda-ku, Tokio, 102-8353 Japan
e-mail: support@fate-go.us

Als u woonachtig bent in de EU, kunt u contact met Ons opnemen via Onze vertegenwoordiger in de EU:
Naam: Sony Europe BV
Adres: Taurusavenue 16, 2132LS Hoofddorp
e-mail: privacyoffice.SEU@sony.com
LAATST BIJGEWERKT: 12 december 2022
(English)
I. SUMMARY PRIVACY POLICY
This Summary Privacy Policy ("Summary") explains how we, the data controller, Aniplex Inc. (4-5 Rokubancho, Chiyoda-ku, Tokyo, 102-8353 Japan) (“Aniplex”) and any legal entities controlled by Aniplex (“We”, "Us" and "Our") collect, use, disclose and/or store information or data of any kind about or related to you ("Personal Data") in connection with Our Service “Fate/Grand Order (English)” including, application ("Application") and Our website https://fate-go.us/ (collectively, the “Service”). It also describes your data protection rights, including your right to object to some of the processing which We carry out. More information about your rights, and how to exercise them, is set out in the Full Privacy Policy below.
1. Scope of Applicability
This Summary and the Full Privacy Policy apply to you if you use the Service.
2. Processing of your Personal Data
We collect and use the following Personal Data related to your use of the Service:
a. Information you provide to Us, such as registration information, e.g., user name.
b. Information that We collect automatically (if required, subject to your consent), such as your IP address or other identifiers. If you download and use Our Application through the Play Store, you will consent to Our collection and use of the Android Advertising ID (AAID).
c. Information We receive from third parties, e.g., service providers that work on Our behalf, which may provide Us with information that is necessary to validate your transaction.
3. Processing Purposes
We collect and use your Personal Data related to your use of the Service (collectively, the "Collected Data") to provide you with features and functions of the Service.
4. Legal Justifications for the Processing of the Collected Data
One of the key privacy law requirements is that any processing of Personal Data has to have a legal justification.
5. Data transfers and Recipients including International Data Transfers
In accordance with applicable law, We transfer your Personal Data to Our service providers, third parties. Some of the aforementioned recipients are located in jurisdictions outside the UK / European Union and European Economic Area (jointly the "EU") such as the United States, Japan, and/or other jurisdictions that may not provide the same level of data protection as your home country/region. In the absence of an adequacy decision of the EU Commission (which currently exists for transfers to the UK) or an equivalent decision in the UK, We put in place appropriate measures to ensure that your personal data are adequately protected at all times (including – the appropriate standard contractual clauses provided by the EU Commission or the equivalent set of clauses published by the Information Commissioner's Office in the UK as applicable).
6. Retention periods for and deletion of Collected Data
Collected Data will generally be deleted once they are no longer needed for the purposes motivating their original collection or as required by applicable law.
7. Your statutory rights
As set forth by applicable law, you have certain rights with regard to the Processing or your Personal Data, each as per the conditions defined in applicable law and further explained in the Full Privacy Policy, namely the right to get access to your data (including a right to obtain a copy), to get them rectified, erased, or transferred (data portability), as well as the right to restrict and object (to) our processing. In the EU, please refer any of your questions to support@fate-go.us.
8. How to Delete Your Account
You may delete your account by taking the steps set out in the Full Privacy Policy below.
9. Changes to this Privacy Policy
From time to time, We may have to update this Privacy Policy. We will let you know of any material changes to this Privacy Policy through your account.
10. Contact Information and how to contact Us
If you have questions or concerns regarding this Privacy Policy, you should first contact Aniplex. You can contact Us about this Privacy Policy by writing Us:
Aniplex Inc.
Address: 4-5 Rokubancho, Chiyoda-ku, Tokyo, 102-8353 Japan
email: support@fate-go.us

If you are in the EU, please contact Our representative in the EU:
Name: Sony Europe BV
Address: Taurusavenue 16, 2132LS Hoofddorp, the Netherlands
Email: privacyoffice.SEU@sony.com
II. FULL PRIVACY POLICY
This Full Privacy Policy explains how we, the data controller, Aniplex Inc. (4-5 Rokubancho, Chiyoda-ku, Tokyo, 102-8353 Japan) (“Aniplex”) and any legal entities controlled (the term “control” in this context means the direct or indirect ownership of at least fifty percent (50%) of the voting interest in such corporation or the power in fact to control the management decisions of such entity) by Aniplex (including, Aniplex of America Inc., a wholly owned subsidiary of Aniplex Inc.) (“We”, "Us" and "Our") collect, use, disclose and/or store information or data of any kind (e.g., user name, account ID, email address etc.) about or related to you, even if such information cannot directly identify you on its own but can be used in combination with other information that is stored by Us ("Personal Data") in connection with Our Service “Fate/Grand Order (English)” including, application ("Application") and Our website https://fate-go.us/ whether accessed via computer, mobile device or other technology (collectively, the “Service”). It also describes your data protection rights, including your right to object to some of the processing which We carry out.
1. Scope of Applicability
This Privacy Policy applies to you if you use the Service.
2. Processing of your Personal Dat
We process the following Personal Data related to your use of the Service (collectively, the “Collected Data”):
a. Personal Data you provide to Us:
 • Contact information such as email address;
 • Unique identifiers such as country/region of residence, date of birth, user name, account ID;
 • Preference and other information such as favorite character(s).
  A user name and an account ID is necessary to use the Service. If you choose not to provide necessary information, you may not be able to access or participate in the whole or a part of the Service or a particular feature We offer.
b. Personal Data We collect by technical means:

In addition to any information that you choose to provide to the Service, whenever you use, visit or interact with the Service, We, as well as any third-party analytics providers or other service providers, may (subject to your consent where necessary under applicable laws) use a variety of technologies that automatically or passively collect information about how the Service is accessed and used, including but not limited to, domain name, internet service provider, network type, browser type and version, operating system, language settings, device model, device state (accelerometer, gyro, battery, light), Application information, SDK version, install and use of the Application, action within the Application, crash and error report, the page and ad served or clicked, time on the Service, and the preceding page views, which might be qualified as Personal Data ("Usage Information"). We may also automatically (if required, subject to your consent), collect your IP address or other unique identifiers such as identifier for advertisement (IDFA/AAID), IDFV, ANDROID ID and push notification token (collectively, "Device Identifiers") for the computer, mobile device, technology or other device (collectively, "Devices") you use to access the Service. A Device Identifier is a number that is automatically assigned to your Device when you access a property or its servers, and Our computers identify your Device by its Device Identifier. If you download and use Our Application through the Play Store, you will consent to Our collection and use of the Android Advertising ID (AAID). Some mobile service providers may also provide Us or Our third-party service providers with information regarding the physical location of the Device used to access the Service. The technologies used on the Service to collect Usage Information, including Device Identifiers, include:
 • Cookies, which may be html files, Flash files or other technology, are small text files that help store user preferences and activity ("Cookies"). A Cookie is placed on a Device when that Device is used to access or visit the Service. Cookies may be used for purposes such as remembering you and your preferences, tracking your visits to the Service and customizing your experience on the Service. You may configure your browser or Device to block the use of certain cookies. You may also make use of our cookie consent tool to amend your choices, which can be found https://fate-go.us/. However, please note that if you choose to disable cookies on your Device, some features of the Service and Our online offerings may not function properly.
 • Web Beacons, also known as image tags, pixel tags, clear GIFS or web bugs, are small pieces of code used to collect advertising data, such as counting page views, promotion views or advertising responses (“Web Beacons”). Web Beacons or similar technologies may be used for various purposes, including, without limitation, to count visitors to the Service, to monitor how users navigate the Service, to count how many sent emails were actually opened or to determine whether content sent was actually viewed.
 • Embedded Scripts: An embedded script is programming code that is designed to collect information about your interactions with the Service, such as the links you click on. The code is temporarily downloaded onto your Device from Our server or a third-party service provider, is active only while you are connected to the Service, and is deactivated or deleted thereafter.
 • Ad Serving and Traffic Measurement Services
  We license technology to serve advertisements on the Service and within its videos and other content as that content is served across the Internet. In addition, We may use third party network advertisers to serve advertisements on the Service and third-party analytics service providers (such as Google Analytics https://www.google.com/policies/privacy/partners/) to evaluate and provide Us with information about the use of the Service and viewing of Our content. We do not share the information that you provide to Us, such as your name and/or email address with these third parties, but ad network providers, the advertisers, the sponsors, and/or analytics service providers may set and access their own cookies, web beacons and embedded scripts on your Device from the Service. These cookies, web beacons, and embedded scripts may collect personal information or other information about your use of the Service over time and other third-party websites or applications and they may otherwise collect or have access to information about you, including Usage Information. Cookies and web beacons, including those set by third party network advertisers, may be used to, among other things, target advertisements, prevent you from seeing the same advertisements too many times, or conduct research regarding the usefulness of certain advertisements to you.

Please note that third parties may collect personal information about your online activities over time and across different websites when you visit or use the Service or other online websites and services. For example, some third parties' embedded content or plugins on the Service, such as social media sharing tools, allow their operators to learn that you have visited or interacted with the Service, and they may combine this information with other, identifiable information they have collected about your visits to other websites or online services. These third parties may handle this information, and other information they directly collect through their content and plugins, pursuant to their own privacy policies.
Online Tracking. Some web browsers incorporate a “Do Not Track” feature that signals to websites that you visit that you do not want to have your online activity tracked. How browsers communicate the Do Not Track signal is not yet uniform. For this reason, the Service do not respond to such signals, except where required by law.
Cookie Management Tool. You can either allow or refuse Us to set and use Cookies and similar technologies by setting your preference on the Cookie Preference Center.
c. Personal Data We Receive from Third Parties

(1) Transactions:
You may purchase certain items from the Service. This Privacy Policy applies to any Personal Data you provide in connection with any such purchases. In some instances, you may be directed to a third party site to initiate your transaction. These third party sites will be clearly identified and link to their own privacy policies so you know which company is collecting your personal data. We only receive personal data necessary to allow Us to fulfil any purchases you make. You should refer to those policies for any privacy-related concerns regarding your purchase with them.

(2) Third parties We work with:
We may receive Personal Data about you from our third party partners. In addition, if you use another service and you opt-in to receive information from Us, the relevant service provider may forward to Us your email address and other Personal Data so that We may contact you as requested. We may also supplement the Personal Data We have collected from you directly with outside records from third parties to enhance Our ability to serve you, to tailor Our content to you and to offer you opportunities to purchase products, contents or services that We believe may be of interest to you. We may combine the Personal Data We receive from these third parties with the Personal Data We have collected from you directly. In those cases, We will apply this Privacy Policy to any Personal Data received, unless We have disclosed otherwise.

(3) Social Media Applications:
Functionality on the Service may permit interactions between the Service and third-party properties, such as Facebook and Twitter. Such functionality enables you to “like” a product or online content, “share” content to other properties, and otherwise link the Service with another third-party property. If you choose to “like” or “share” content or to otherwise post information from or via the Service to a third-party property, that information may become public and the third-party property may have access to your Personal Data and information regarding your use of the Service. You may also choose to participate in a third-party application or feature (such as Facebook applications or a similar application or feature on a third-party property, or otherwise linking the Service with another property) through which you allow Us to collect (or the third party to share) your Personal Data. When you choose to participate, you may be opting to link your activity on the Service with that third-party property, which may then collect information about your visits to the Service and may publish that activity as you request to your "profile" or similar feature with that third party (such as if you choose to share content you find on one of the Service with your "connections" on the third party's property). The Personal Data We collect is subject to this Privacy Policy. However, the Personal Data collected and stored by the third party remains subject to the third party's privacy practices, including whether the third party continues to share information with Us or with other third parties, the types of information shared, and your choices regarding what is visible to others on that third party's property. The third party may allow you to remove an application or feature, in which case We will no longer collect Personal Data about you through the application or feature, but We may retain the Personal Data previously collected in accordance with this Privacy Policy.
3. Processing Purposes
We will use the Collected Data for the following purposes:
a. Account Creation: We use your credential information to create your account that can be used to sign-in to the Service and other related services;
b. Service Provision: We use the Collected Data to operate, maintain, enhance and provide features and functions of the Service, including processing your registration, your purchased orders and your payments;
c. Communications: We use the Collected Data to communicate with you about the Service for administrative and informational purposes. Examples of said communications include responses to your inquiries or requests, customer support-related communications and changes to any of Our terms & conditions or policies.
d. User Experience: We use the Collected Data to personalize your experience on the Service by providing you with tailored information of products, contents and services, as well as recommendations, advertisements, promotions, or offerings that may be of interest to you;
e. Service Improvement and Development: We use the Collected Data to optimize and improve Our services, including the Service, and to develop new products, contents, services, features and functions by analysing and understanding the usage trends and preferences of Our users;
f. Compliance with Law: We use the Collected Data to ensure compliance with Our internal policies, agreements with Our stakeholders, applicable laws and regulations, court orders, government and law enforcement requests. We also use the Collected Data to enforce or defend Our legal rights or the terms and conditions of any Our service, or to retain and store your personal information to comply with specific legal retention requirements, regulatory audits, and other record keeping purposes (including to meet internal and external audit requirements).
g. Fraud prevention and investigation: We will use the Collected Data to comply with monitoring, prevention, detection and investigation obligations, laws associated with the identification and reporting of illegal and illicit activity, including fraud and anti-money laundering, and financial reporting obligations.
h. Security: We will use the Collected Data to maintain the integrity and security of Our websites, contents and services and preventing and detecting security threats, fraud or other criminal or malicious activity that might compromise your devices.
i. Other: In any other way, with your consent or permitted under applicable law.
4. Legal Justifications of the Processing of your Personal Data
For the purpose of this Privacy Policy, “EU” includes the United Kingdom and, where applicable, Switzerland. We rely on the following legal bases for processing the Collected Data:
a. Performance of Contract, Art 6 (1)(b) GDPR: We use the Collected Data to provide you with the Service. For example, We use your account information to verify your identity, provide you with the access to the Service, communicate with you regarding your use of the Service or notify you of important changes to the Service. Such use is necessary for the performance of the contract between you and Us.
b. Legitimate Interest, Art 6 (1)(f) GDPR: We, or a third party, have legitimate interest in using the Collected Data. In particular, We have a legitimate interest in using the Collected Data to improve and develop Our products, contents and services, to personalize your experience on the Service and provide you with tailored information of products, contents and services, and improve the safety, security, and performance of the Service. When We process the Collected Data for Our legitimate interests, We make sure to consider and balance any potential impact on you, and your interests, rights and freedom under any applicable laws. We will not use the Collected Data for any processing where Our interests are overridden by the impact on you, unless We have your consent for Our processing, or otherwise required by law. You have the right to object to processing that is based on Our legitimate interests, as indicated in Section 8 below. As regards cookies and similar technologies defined in the Section (Personal Data We collect by technical means): The placement and subsequent processing of strictly necessary cookies (i.e. cookies which are technically necessary for the functioning and management of the website, Service or Application) is based on our legitimate interest or in order to provide you with an expressly requested tele media service. Our legitimate interest is to provide you with a technically optimized, user-friendly and appropriate website, Service or Application.
c. Legal Obligation, Art. 6 (1)(c) GDPR: We have a legal obligation under EU and/or Member State Law to use the Collected Data, such as the obligation to monitor, prevent, detect and investigate illegal and illicit activity, including fraud and anti-money laundering, and the obligation to provide financial reporting.
d. Consent, Art. 6 (1)(a) GDPR: If you have provided your prior consent, We may send you information by email or through other electronic communications on Our products, contents and services, or other promotions, etc. As regards the use of cookies and similar technologies defined in the Section (Personal Data We collect by technical means): We use other cookies and similar technologies which are not strictly necessary only with your consent. If you download and use Our Application through the Play Store, you will consent to Our collection and use of the Android Advertising ID (AAID). Where Our processing is made based on your consent, you have the right to withdraw your consent at any time, as indicated in Section 8 below or you may also make use of our cookie consent tool to amend your cookie choices, which can be found https://fate-go.us/. For example, where you give Us consent to place cookies and to use similar technologies, you will be able to opt-out of those materials in accordance with the instructions made in Our communication.
The table below summarizes the Personal Data processed for the respective purposes as well as the applicable legal basis.
Processing PurposesCollected Data involvedLegal justification
Account Creationregistration information (user name, account ID, consent)Performance of Contract
Service Provisionregistration information (user name, account ID), IP address, other Device IdentifiersPerformance of Contract
Communicationsuser name, email, date of birthConsent
User ExperienceUsage Information, IP address, other Device Identifiers, cookieLegitimate interest and, where required, Consent
Service Improvement and DevelopmentUsage Information, IP address, other Device Identifiers, cookieLegitimate Interest and, where required, Consent
Compliance with Lawregistration information, Usage Information, IP address, other Device IdentifiersLegal Compliance
Fraud prevention and investigationregistration information, Usage Information, IP address, other Device IdentifiersLegitimate Interest and Legal Compliance
Securityregistration information, Usage Information, IP address, other Device IdentifiersLegitimate Interest


5. Data transfers and recipients and legal justification for such transfers
We will make the Collected Data available to third parties as follows:
a. (Third-Party) Service providers
We may use service providers to process the Collected Data, some of which may be internal (i.e., part of Aniplex) or external (third party) service providers In any case, the service providers are engaged for the purposes of pursuing the activities outlined in this Privacy Policy (e.g., customer service, traffic measurement, etc.). Some of the service providers are acting on our behalf as data processors pursuant to Art. 28 GDPR. However, We may also transfer to other third party service providers acting as independent controllers (e.g., lawyers, accountants, auditors, etc.) in accordance with applicable law pursuant to GDPR.
b. Business transfer
In the event that We sell or transfer a portion or all of Our business, Collected Data may be transferred by Us to the purchasing or acquiring entity as part of the transaction. We will continue to ensure the confidentiality of the Collected Data before such transaction occurs, and after such transaction, We will delete the Collected Data as soon as reasonably practicable after such transaction. To the extent, we transfer Collected Data for such purposes, the transfer is based on GDPR.
c. Compliance and enforcement
We will retain, use and/or disclose any of Collected Data as required or permitted by law, regulation or order, including to the police or other appropriate authorities, to investigate complaints made by or against you, or to protect or defend ourselves, or others, against illegal, criminal or harmful activities..
6. International Transfer of the Collected Data
Collected Data will be processed, stored and transferred for the purposes outlined in this Privacy Policy from your country/region of residence to various countries/regions outside your country/region of residence, including Japan and the US. Collected Data will be processed by staff operating outside your country/region of residence who work for Us or for one of Our service providers and may be disclosed to such staff in those countries/regions. We take appropriate measures to ensure that all transfers of the Collected Data from the United Kingdom / European Union and European Economic Area (jointly the "EU") to countries/regions outside the UK/EU meet the requirements of applicable UK/EU data protection legislation and to ensure that appropriate technical and organizational security measures are in place to protect Personal Data against accidental or unlawful destruction, accidental loss or alteration, unauthorized disclosure or access, and against all other unlawful forms of processing. Where information is transferred outside the UK/EU, and where this is to a stakeholder or vendor in a country/region that is not subject to an adequacy decision by the UK/EU Commission (i.e., a country/region that does not provide the same level of data protection as your country/region of residence), data is adequately protected by EU Commission approved standard contractual clauses (accessible via the contact details provided at Section 11 below), or a vendor's Processor Binding Corporate Rules. Any onward transfer is subject to appropriate onward transfer requirements as required by applicable law. Nonetheless, this may impact your data subjects rights in your local jurisdiction and also in the applicable overseas jurisdiction(s). These overseas jurisdictions may also need to disclose your personal information to a third party, e.g., an overseas authority. If you have any questions or concerns about Our data transfer arrangements, please contact Us (see Section 11 below).
7. Retention periods for and deletion of Collected Data
We will only retain the Collected Data until you delete your account, you stop using your account for a long time or to otherwise comply with any applicable laws and regulations concerning the mandatory retention of certain types of information. Please note that We may be required to retain certain information by law. In principle, We will retain the Collected Data only as long as required or permitted by applicable law, in particular as long as the Collected Data may be needed to fulfill or defend against claims that are not yet time-barred. Where We no longer require the Collected Data, it will be destroyed or de-identified in line with Our policies.
8. Your statutory rights
Under the conditions set out under applicable law (i.e., the GDPR), you have the following rights:
a. Right of access: You have the right to obtain from Us confirmation as to whether or not Personal Data concerning you is being processed, and, where that is the case, to request access to the Personal Data. The access information includes – inter alia – the purposes of the processing, the categories of Personal Data concerned, and the recipients or categories of recipients to whom the Personal Data have been or will be disclosed.
b. You have the right to obtain a copy of the Personal Data undergoing processing. For additional copies requested by you, We may charge a reasonable fee based on administrative costs.
c. Right to rectification: You have the right to obtain from Us the rectification of inaccurate Personal Data concerning you. Depending on the purposes of the processing, you have the right to have incomplete Personal Data completed, including by means of providing a supplementary statement.
d. Right to erasure (right to be forgotten): You have the right to ask Us to erase your Personal Data.
e. Right to restriction of processing: You have the right to request the restriction of processing your Personal Data. In this case, the respective data will be marked and may only be processed by Us for certain purposes.
f. Right to data portability: You have the right to receive the Personal Data concerning you which you have provided to Us in a structured, commonly used and machine-readable format and you have the right to transmit those Personal Data to another entity without hindrance from Us.
g. Right to object:
You have the right to object, on grounds relating to your particular situation, at any time to the processing of your Personal Data by Us and We can be required to no longer process your Personal Data. If you have a right to object and you exercise this right, your Personal Data will no longer be processed for such purposes by Us. Exercising this right will not incur any costs. Such a right to object may not exist, in particular, if the processing of your Personal Data is necessary to take steps prior to entering into a contract or to perform a contract already concluded.
h. Right to withdraw consent: Where Our processing is based on your consent, you can withdraw your consent at any time without giving reasons with effect for the future. Until then, We process your Personal Data legally
Please note that the aforementioned rights might be limited under the applicable national data protection law. Please refer any of your questions to support@fate-go.us. In case of complaints, you also have the right to lodge a complaint with the competent supervisory authority, in particular in the Member State of your habitual residence or alleged infringement of the GDPR.
9. How to Delete Your Account
You may delete your account by taking the following steps:
a. You must obtain a password to delete your account on the Application. Please go to “My Room”, tap “Help”, and then tap “Delete Your Account”.
b. You must email Aniplex to request deletion of your account in accordance with instructions on the Application. You must include in your email: (i) User ID, (ii) user name, (iii) the password for deletion of your account and (iv) other information requested by Aniplex.
c. Aniplex will review and verify your request by matching the submitted information with the information held by Aniplex. Once the verification is completed, your account will be deleted.
10. Changes to this Privacy Policy
By using the Service, you agree to the terms of this Privacy Policy. We may amend this Privacy Policy at any time and, as such, We encourage you to periodically review this page for the latest information on Our privacy practices. If We make a material change to the way in which we collect, use, and/or share your Personal Data, We will send an email to users who have provided an email address or post a notice on the Service prior to the change becoming effective. Your continued use of the Service after a revised version of this Privacy Policy has been posted will signify your consent to the terms of such revised Privacy Policy.
11. Questions about this Privacy Policy
If you have questions or concerns regarding this Privacy Policy, you should first contact Aniplex. You can contact Us about this Privacy Policy by writing Us:
Aniplex Inc.
Address: 4-5 Rokubancho, Chiyoda-ku, Tokyo, 102-8353 Japan
email: support@fate-go.us

If you are in the EU, please contact Our representative in the EU:
Name: Sony Europe BV
Address: Taurusavenue 16, 2132LS Hoofddorp, the Netherlands
email: privacyoffice.SEU@sony.com
LAST UPDATED: December 12, 2022